Iconiţe cu prezentare exigentă: 6,4 x 9,3 cm, cu folie lucioasă, grosimea cartonului de tip ilustrată, pe verso cu rugăciune.

Condiţii de comandă:

  • minim 300 buc./model
  • peste 1000 buc./model – reducere de preţ
01/R

Rugăciune

  Te ador, Dumnezeul meu, şi te iubesc din toată inima. Îţi mulţumesc că m-ai creat, că m-ai făcut creştin şi că m-ai ocrotit în această noapte.

 

  Îţi ofer toate faptele mele din această zi. Fă să fie toate după voinţa ta şi pentru slava ta. Fereşte-mă de păcate şi de orice rău. Harul tău să fie pururea cu mine şi cu toţi cei dragi ai mei. Amin..

Rugăciune de dimineaţă
02/R

Rugăciune

Te ador, Dumnezeul meu, şi te iubesc din toată inima. Îţi mulţumesc că m-ai creat, că m-ai făcut creştin şi că m-ai ocrotit în această zi.

Iartă-mi păcatele pe care le-am făcut astăzi şi, dacă am făcut vreun bine, primeşte-l cu bunăvoinţă. Păzeşte-mă în timpul odihnei şi eliberează-mă de pericole. Harul tău să fie pururea cu mine şi cu toţi cei dragi ai mei. Amin.

Rugăciune de seară
03/R

A apărut o imagine ovală, în care era scrisă o invocaţie cu litere de aur: „O, Marie zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi, care alergăm la Tine!

Pe reversul imaginii s-au văzut: o literă de „M” (iniţiala numelui Mariei) peste care era aşezată o cruce cu baza  în formă de „I” (iniţiala numelui lui Isus). Dedesubt se aflau două inimi, una înconjurată de spini, alta străpunsă de o sabie. Douăsprezece stele înconjurau totul.

„Trebuie făcută o medalie  după acest model; persoanele care o vor purta vor primi haruri deosebite, în special dacă este purtată la gât... !”

Sf. Fecioară - Medalia Miraculoasă
04/R

           Rugăciune

    Dumnezeule, care ne-ai poruncit să cinstim pe tatăl şi pe mama, dă sănătate şi pace părinţilor, fraţilor, surorilor, rudelor, cunoscuţilor şi tuturor prietenilor noştri. Păstrează-i în credinţa ta, fereşte-i de relele trupeşti şi sufleteşti, dă-le harul stator-niciei în bine şi în dragostea ta, ca să se bucure totdeauna de ocrotirea ta părintească. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

Sf. Fecioară cu Pruncul Isus
05/R

  În zilele acelea, a venit un decret din partea împăratului August ca să se facă recensământ pe tot pământul…

  Şi Iosif a urcat din Galileea, din cetatea Nazaret, către Iudeea, în cetatea lui David, care se numeşte Betleem, întrucât era din casa şi din familia lui David, pentru a se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca Maria să nască şi l-a născut pe fiul ei, primul născut, l-a înfăşat şi l-a culcat în iesle, pentru că nu era loc de găzduire pentru ei. (Lc 2,1,4-7)

Naşterea lui Isus
06/R

Rugăciune

  Îngerul lui Dumnezeu, păzitorul meu, mila lui Dumnezeu m-a încredinţat în mâinile tale spre a veghea totdeauna lângă mine şi spre a mă feri de orice primejdie; îţi mulţumesc din inimă pentru credincioasa ta pază. Nu înceta, te rog, nici pe viitor a mă ajuta cu milă şi a îndepărta orice primejdie, mai cu seamă păcatul. Întinde mâna ta ca să nu cad, când voi fi ispitit să intru pe calea cea rea, tu îndreaptă-mă pe calea cea bună. Amin.

Îngerul Păzitor
07/R

   După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” …
   Şi iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.
                       (Mt 2,1-2,9-11)

Magii de la răsărit
08/R

Rugăciune

  O, Fecioară preasfântă, Regina şi Mama noastră preaiubitoare, aruncată la picioarele tale, familia noastră se consfinţeşte astăzi în mod solemn Inimii tale neprihănite, ca să domneşti de-a pururi peste această casă. Fii întotdeauna de faţă într-însa cu harul ceresc şi cu binecuvântările tale, cu bunătatea şi ocrotirea ta de Mamă…

  O, Fecioară preasfântă, fii tu Regina familiei noastre şi dobândeşte-ne prin bunătatea ta harul ca, într-o zi, să fim iarăşi toţi împreună în cer, spre a cânta în veci, împreună cu tine, milostivirile fără margini ale Fiului tău! Amin.

Sf. Familie
09/R

Rugăciune

  Iubite Isuse, când mă gândesc la Inima Ta cea blândă, atunci mă înspăimânt de a mea, aşa de deosebită de a Ta. Căci la o umbră, la un semn, la un cuvânt împotrivitor, eu mă tulbur şi mă jelesc.

  Iartă-mi rătăcirile mele şi dă-mi harul ca pe viitor să imit, la orice împotrivire, neschimbătoarea Ta blândeţe şi aşa să mă bucur de o pace necurmată. Amin.

Preasfânta Inimă a lui Isus
11/R

Rozariul Divinei Îndurări

  Se recită: Tatăl nostru..., Bucură-te Marie..., Crezul...

  Pe bobiţele mari: „Veşnice Părinte, îţi oferim Trupul şi Sângele, sufletul şi dumnezeirea Preaiubitului tău Fiu, Domnul nostru Isus Cristos, pentru ispăşirea păcatelor noastre şi ale lumii întregi!”

  Pe bobiţele mici (de 10 ori): „Prin pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi şi de întreaga lume!”.

  În încheiere se spune de 3 ori: : „Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, ai milă de noi şi de întreaga lume!”

Isus Îndurătorul
12/R

Rugăciune

  O, Fecioară Neprihănită, care arătându-se de 18 ori Bernadetei într-o peşteră la Lourdes, o îndemnai să se roage pentru păcătoşi şi tuturor să le spună: Pocăinţă! Pocăinţă! Pocăinţă!

  Mijloceşte pentru mine la Dumnezeu, ca să-mi dea harul unei căinţe adevărate, încât să-mi urăsc păcatele din toată inima, să le spovedesc pe toate, să nu le mai fac niciodată şi să le ispăşesc creştineşte. Amin.

Sf. Fecioară de la Lourdes
13/R

Rugăciune

  Bucură-te Regină, Maica îndurării, viaţa, dulceaţa şi speranţa noastră, bucură-te! Către tine strigăm rătăciţii copii ai Evei. Către tine suspinăm, gemând şi plângând în această vale a lacrimilor.

  O apărătoarea noastră, întoarce-ţi spre noi ochii tăi îndurători şi după înstrăinarea aceasta dă-ne nouă pe Isus, binecuvântatul fruct al pântecelui tău. O îndurătoare, o bună, o dulce Fecioară Maria. Amin.

Sf. Fecioară Îndurerată
14/R

Rugăciune

  O, Isuse, rege şi prieten al sufletului, care singur eşti vrednic de toată iubirea şi de tot dorul! Adu-ţi aminte de durerea simţită atunci când, părăsit de toţi prietenii tăi, atârnai pe cruce, în goliciune şi mizerie, negăsind nici o mângâiere în afară de iubita ta Mamă, care, în amărăciunea sufletului său, îţi stătea alături în sfântă fidelitate. Tu ai încredinţat-o apostolului tău şi i l-ai dat pe el ca fiu în locul tău, spunând: „Femeie, iată fiul tău”, iar apostolului „Iată mama ta”.

  Pentru sabia durerii care i-a străpuns atunci sufletul, te rog, o, bune Isuse, să-mi dăruieşti în toate strâmtorările trupului şi ale sufletului, mai ales în ceasul morţii, îndurarea şi mângâierea ta. Amin.

Sf. Cruce
15/R

  Apoi i-a scos până spre Betania şi ridicându-şi mâinile, i-a bine- cuvântat, iar în timp ce îi binecuvânta, s-a îndepărtat de ei şi a fost ridicat la cer. Iar ei, adorându-l, s-au întors la Ierusalim cu bucurie mare şi stăteau tot timpul în templu, binecuvântându-l pe Dumnezeu. (Lc 24, 50-53)

  Şi după ce a spus acestea, sub privirile lor, el a fost înălţat şi un nor l-a ascuns din ochii lor. În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre cer şi el se înălţa, iată că le-au apărut doi bărbaţi în haine albe şi le-au spus: Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Isus care a fost înălţat de la voi la cer, va veni tot aşa cum l-aţi văzut mergând spre cer”.
                                                                                            (Fap 1,9-11)

Înălţarea Domnului
16/R

  După şase zile, Isus l-a luat pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan, fratele lui, i-a dus deoparte pe un munte înalt şi I s-a schimbat înfăţişarea înaintea lor: faţa lui strălucea ca soarele şi hainele lui au devenit albe ca lumina. Şi iată că le-au apărut Moise şi Ilie, care vorbeau cu Isus.

  Pe când mai vorbea încă, iată că i-a învăluit un nor luminos şi iată că un glas din nor spunea: „Acesta este Fiul meu cel iubit în care este mulţumirea mea; ascultaţi de el!” Auzind, discipolii au căzut cu faţa la pământ şi au fost cuprinşi de o mare spaimă. Isus a venit, i-a atins şi le-a zis: „Ridicaţi-vă, nu vă temeţi!”
                                                                                         (Mt 17,1-3,5-7)

Schimbarea la Faţă a lui Isus
17/R

Rugăciune

  O, Duhule Sfânt, Duh dumnezeiesc de lumină şi de iubire, ţie-ţi jertfesc mintea, inima şi voinţa mea, tot ce sunt în această lume şi în veşnicie! Fă ca mintea mea să asculte întotdeauna de insuflările cereşti şi de învăţăturile sfintei Biserici Catolice, a cărei călăuză negreşelnică eşti tu; înflăcărează-mi pururea inima de dragoste către Dumnezeu şi către aproapele: fă ca voinţa mea să fie potrivită pururea cu voinţa dumnezeiască, şi toată viaţa mea să fie o adevărată urmare a vieţii şi a virtuţilor Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos, căruia să-i fie slavă şi mărire, împreună cu Tatăl şi cu tine, în vecii vecilor. Amin.

Coborârea Sf. Duh
18/R

Rugăciune

  Dumnezeule, Părinte ceresc, tu l-ai trimis în lume pe Fiul tău, Cuvântul adevărului, şi pe Duhul tău, izvorul sfinţeniei, pentru a le descoperi oamenilor misterul minunat al vieţii dumnezeieşti.

  Dă-ne, te rugăm, harul, ca, mărturisind adevărata credinţă, să recunoaştem slava veşnicei Treimi şi să adorăm unitatea celor trei persoane în mărirea puterii sale. Prin Domnul nostru Isus Cristos. Amin.

Preasfânta Treime
19/R

  Sfântă Elena, bunăstarea materială şi onorurile ce aduc după sine acest titlu râvnit, nu te-au făcut să uiţi că darurile lui Dumnezeu trebuie folosite spre slava lui şi binele oamenilor. Viaţa ta de dăruire în slujirea aproapelui ţi-a adus multe greutăţi, dar tu nu te-ai descurajat, căci Dumnezeu te-a înzestrat cu o dragoste puternică faţă de crucea pe care a murit Mântuitorul, ai căutat-o, ai găsit-o şi ai propus-o spre cinstire oamenilor.

  Dobândeşte-ne, te rugăm, şi nouă de la Dumnezeu acea dragoste înflăcărată faţă de Isus cel răstignit, pentru ca astfel semnul crucii să fie şi pentru noi un instrument de mântuire şi calea care să ne ducă la Tatăl ceresc. Amin.

Înălţarea Sf. Cruci
20/R

  ...Isus, luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor săi, zicând: „Luaţi şi mâncaţi, acesta este trupul meu”. Apoi, a luat potirul, a mulţumit şi l-a dat lor, zicând: „Beţi din acesta toţi; căci acesta este sângele meu, al legământului cel nou, care pentru toţi se varsă pentru iertarea păcatelor. (Mt 26, 26-28)

Doamne Isuse Cristoase, tu, care ne-ai lăsat în sacramentul sfintei Euharistii amintirea suferinţelor, morţii şi învierii tale, ajută-ne, te rugăm, să cinstim cu vie credinţă şi cu o mare iubire sfintele taine ale Trupului şi Sângelui tău, ca să avem parte necontenit de roadele răscumpărării tale. Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.

Trupul şi Sângele Domnului
21/R

Rugăciune

  Dumnezeule, prin Zămislirea Neprihănită a Fecioarei Maria, tu i-ai pregătit lăcaş vrednic Fiului tău. Te rugăm ca, după cum ai ferit-o pe ea de orice prihană pentru meritele morţii lui Cristos, să ne dai şi nouă, prin mijlocirea ei, harul de a ajunge curaţi la tine. Prin Domnul nostru Isus Cristos. Amin.

Neprihănita Zămislire
22/R

  Sfântă Ana, mama sfintei Fecioare Maria şi bunica lui Isus, eşti o făptură privilegiată şi preaiubită, căci pentru sfinţenia vieţii tale ai fost socotită vrednică să fii mama sfintei Fecioare Maria, care este binecuvântată între toate femeile şi Născătoare a Cuvântului întrupat...

  Preasfântă Fecioară Marie, naşterea ta a fost o zi de bucurie deosebită nu numai pentru părinţii tăi, ci şi pentru întreaga lume, căci prin tine începe era celor răscumpăraţi de Cristos. Tu apari în viaţă purtând nimbul nevinovăţiei sufleteşti şi trupeşti. Mijloceşte-ne şi nouă harul de a iubi nevinovăţia atât la noi, cât şi la alţii...

Sf.Ana- Naşterea Sf. Fecioare
23/R

Rugăciune

  Fecioară binecuvântată, tu ai fost înălţată la cer, pentru ca toţi cei mântuiţi prin misterul morţii şi învierii Fiului tău să vadă prin credinţă mărirea pregătită lor de către Mântuitorul. Mai mult, tu ai fost încoronată ca regină a cerului şi a pământului, pentru demnitatea ta de Mamă a lui Cristos şi colabo- ratoare la opera de răscumpărare a omenirii.

  Primeşte-ne şi pe noi ca supuşi ai tăi. Ajută-ne ca, prin munca şi rugăciunile noastre, să lărgim împărăţia lui Cristos în lume şi să atragem pe cât mai mulţi la slujirea lui Dumnezeu cel adevărat. Apără, Mamă bună, familiile creştine şi dăruieşte-le toate cele necesare unui trai fericit. Amin.

Adormirea Maicii Domnului
24/R

Rugăciune

  “O, Stăpâna mea, ceea ce pot face toţi sfinţii împreună cu Tine, Tu poţi face singură fără ajutorul lor. Dar cum se face că Tu ai atâta putere? Tu eşti Maica Mântuitorului nostru, mireasa lui Dumnezeu, Regina cerului şi a pământului.

  Dacă vei tăcea Tu, nimeni nu se va ruga pentru noi, nimeni nu ne va ajuta, dar dacă te vei ruga Tu pentru noi, toţi sfinţii vor face la fel: se vor ruga pentru noi şi ne vor ajuta.”

Sf. Anselm

Sf. Fecioară Maria, Regină
25/R

Rugăciune

înainte de rozar

  Preasfântă Fecioară, Maica milei, primeşte de la mine acest rozar, prin care vreau să preamăresc pe Dumnezeu pentru toată mărirea şi daruruile cu care Te-a înzestrat, vreau să Te cinstesc pe Tine, ca pe împărăteasa Cerului şi Maica mea şi să-ţi mulţumesc pentru toate binefacerile câte mi le-ai dat. Amin.

Sf. Fecioară Maria, Regina Rozariului
26/R

  O, Sfinte Iosif, patronul Bisericii; tu, care, alături de Cuvântul întrupat, ai muncit în fiecare zi pentru a câştiga pâinea, trăgând din ea forţa pentru a trăi şi a lucra; tu, care ai simţit neliniştea pentru ziua de mâine, amărăciunea sărăciei, precaritatea muncii; tu, care iradiezi astăzi exemplul chipului tău, umil în faţa oamenilor dar grandios în faţa lui Dumnezeu: priveşte la familia ta imensă, care îţi este încredinţată!...

  Binecuvântează Biserica, făcând-o să înainteze tot mai mult pe calea fidelităţii evanghelice; ocroteşte-i pe muncitori în viaţa lor dură de fiecare zi, apărându-i de descurajare, de revolta împotrivirii…

Papa Paul al VI-lea

Sf. Iosif, Muncitorul
27/R

  Atunci a sosit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan încerca să-l oprească spunându-i: „Eu trebuie să fiu botezat de tine şi tu vii la mine?” Însă Isus i-a răspuns: „Lasă acum, căci aşa se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea”. Atunci el l-a lăsat. După ce a fost botezat, Isus a ieşit îndată din apă. Şi iată că s-au deschis cerurile şi l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind deasupra lui. Şi iată, un glas din ceruri spunea: „Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit mulţumirea”.
                                                                                         (Mt 3, 13-17)

Sf. Ioan Botezătorul
28/R

  Iar Maria stătea lângă mormânt, afară, şi plângea. În timp ce plângea, s-a aplecat spre mormânt şi a văzut doi îngeri în haine albe, care stăteau în locul unde zăcuse trupul lui Isus, unul la cap şi altul la picioare. Ei i-au zis: „Femeie, de ce plângi?” Ea le-a spus: „L-au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde l-au pus”. Spunând acestea, s-a întors şi l-a văzut pe Isus stând în picioare, dar nu ştia că este Isus. Isus i-a zis: „Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi?” Ea, crezând că este grădinarul, i-a spus: „Domnule, dacă dumneata l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus şi eu îl voi lua”. Isus i-a zis: „Maria!” Ea, întorcându-se, i-a spus în evreieşte: „Rabbuni” – care în-seamnă „Învăţătorule”
                                                                                          (In 20,11-16)

Sf. Maria Magdalena
29/R

Rugăciune

  Sfântă Tereza, gingaşă floare cerească, fă să cadă şi asupra noastră ploaia ta de trandafiri, împlineşte-ţi şi faţă de noi făgă- duinţa şi câştigă-ne de la Dumnezeu darurile pe care le aşteptăm de la nemărginita sa bunătate.

  Doamne, Dumnezeul nostru, care ai luminat cu lumina Sfântului Duh sufletul sfintei Tereza şi ai aprins în inima ei flacăra iubirii dumnezeieşti, fă ca prin mijlocirea ei să te iubim şi noi şi să facem să fii tot mai mult iubit. Amin.

Sf. Tereza a Pruncului Isus
30/R

Rugăciune

  O, mărite Sfinte Antoane, atunci când îl ţineai în braţe pe Pruncuşorul Isus şi sufletul tău era cufundat în cele mai dulci sentimente de dragoste şi prietenie suprafirească, Tu ţi-ai adus aminte de un prieten de al tău şi i-ai dobândit şi lui o asemenea fericire.

  Acum când stai înaintea lui Dumnezeu şi fericit pentru vecie te bucuri şi îl iubeşti numai pe el, adu-ţi aminte şi de noi, credincioşii tăi evlavioşi, şi prin milostivirea ta dobândeşte-ne harul de a te urma cu speranţă şi credinţă aici pe pământ, pentru a ajunge într-o zi în fericirea şi bucuria fără de sfârşit. Amin.

Sf. Anton de Padova
31/R

  Doamne, Dumnezeule, care încredinţând Sfântului Petru, apostolul tău, cheile împărăţiei cerului, i-ai dat puterea de a lega şi dezlega, dă-ne te rugăm harul ca prin mijlocirea lui să fim eliberaţi de lanţurile păcatelor noastre. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

  Doamne Dumnezeule, care prin propovăduirea Sfântului Apostol Pavel ai dus lumea la învăţătura Evangheliei, dă-ne te rugăm harul ca şi noi, care îi sărbătorim amintirea, să avem parte mereu de mijlocirea lui. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Ss. Apostoli Petru şi Paul
32/R

Rugăciune

  Sfinte Francisc, din tinereţe te-ai lepădat de bunăvoie de toate cele pământeşti spre a-l urma mai îndeaproape pe Isus Cristos pe calea sărăciei şi a umilinţei; exemplul tău i-a atras pe foarte mulţi, ajutându-i să lase calea rătăcirii şi a păcatului şi să înceapă o viaţă nouă în Cristos. Te rugăm dobândeşte-ne harul să ne dezlipim şi noi de cele lumeşti şi trecătoare, pentru a putea câştiga bunurile adevărate şi veşnice. Amin.

Sf. Francisc de Assisi
33/R

Rugăciune

  Sfinte Nicolae, episcop plin de zel în vestirea adevărurilor veşnice, înzestrat cu puterea de a săvârşi minuni şi plin de gingăşie faţă de copii, mijloceşte-ne de la bunul Dumnezeu harul de a avea o inimă deschisă pentru cuvântul său din Sfintele Scripturi şi faţă de învăţătura sfintei Biserici.

  Vino în ajutorul copiilor noştri, pentru a-i feri de primejdiile trupeşti şi sufleteşti. Întăreşte în inimile lor gingaşe conştiinţa că Dumnezeu este nemărginit de bun, dar în acelaşi timp şi drept, ca să trăiască într-o sfântă teamă în prezenţa lui. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

Sf. Nicolae
34/R

Rugăciune

  Atotputernice, veşnice Dumnezeule, Stăpânul întregului univers, izvorul harului şi al sfinţeniei, revarsă binecuvântarea ta asupra poporului nostru şi ridică in rândul sfinţilor tăi pe slujitorul tău, Fericitul Ieremia.

  El să ne întărească în adevărata credinţă, să ne umple de iubire generoasă şi să ne facă vrednici să te cunoaştem şi să te iubim pe Tine, împreună cu Fiul Tău, Domnul nostru Isus Cristos, şi cu Spiritul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin.

Fericitul Ieremia Valahul
35/R

Rugăciune

  Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în bătălie! Fi protectorul nostru împotriva răutăţii şi şireteniei diavolului. Fie ca Dumnezeu să îl mustre, ne rugăm noi cu umilinţă, iar tu, Prinţ al cerurilor, cu puterea lui Dumnezeu, aruncă-l în iad pe satana şi pe celelalte spirite necurate care rătăcesc în lume căutând să ruineze sufletele. Amin.

Sf. Mihail
36/R

  Pe placa funerară a mormântului sunt săpate următoarele cuvinte: „Sub această lespede zace trupul fericitului şi slăvitului făcător de minuni Ioan Nepomuk, doctor, canonic al acestei biserici şi duhovnic al reginei; care, deoarece a păstrat secretul spovezii, a fost chinuit crunt şi apoi aruncat de pe podul din Praga în râul Moldava, din porunca lui Venceslau al IV-lea, regele Boemiei, în anul 1383”.

  Confirmând cinstirea adusă de veacuri şi minunile săvârşite la mormântul lui Ioan Nepomuk, Papa Benedict al XII-lea, în anul 1729, l-a ridicat la cinstea sfintelor altare.

  Şi astăzi, limba care a ştiut să tacă vorbeşte lumii întregi.

(Vieţile sfinţilor)

Sf. Ioan Nepomuk
37/R

   A avea grijă de Isus cu Maria, a avea grijă de întreaga creaţie, a avea grijă de orice persoană, mai ales de cea mai săracă, a avea grijă de noi înşine: iată o slujire pe care Episcopul Romei este chemat să o îndeplinească, dar la care toţi suntem chemaţi, pentru a face să strălucească steaua speranţei. Să avem grijă cu iubire de ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit!
   Cer mijlocirea Fecioarei Maria, a Sfântului Iosif, a Sfinţilor Petru şi Paul, a Sf. Francisc, pentru ca Duhul Sfânt să însoţească slujirea mea, iar vouă, tuturor, vă spun: rugaţi-vă pentru mine! Amin.

(Liturghie de inaugurare a pontificatului Papei Francisc)

Papa Francisc
39/R
Binecuvântarea Casei